TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste

 

Päivitetty

25.5.2018

 

Kattavuus

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Rajobitin tietoturvaa ja tietosuojaa koskevista käytännöistä, prosesseista ja teknologiasta, jolla Rajobit suojelee asiakkaittensa tietoja. Tämä tietosuojaseloste koskee Rajobitin verkkosivuja sekä muita asiakkaille suunnattuja digitaalisia palveluita.

 

Rajoitukset

Tämä tietosuojaseloste ei koske kolmansien osapuolien tai asiakkaiden sivustoja, sovelluksia tai palveluita, joita saatetaan käyttää Rajobitin palveluissa tai joita saattaa olla tarjolla mahdollisten partnereiden lisäpalveluiden kautta.

 

Tietosuojan periaatteet

Rajobitin tietosuojaperiaatteita ovat tietojen käsittelyn laillisuusperusteen ja käyttötarkoituksen ilmoittaminen, kerättävän ja käsiteltävän tietojen ilmoittaminen, tietojen tekninen ja hallinnollinen suojaaminen, lainmukainen tietojen tarkastus- ja muutospyyntömahdollisuus.

 

Henkilötietorekisterit ja niiden rekisteriselosteet

 

Rekistereiden tietojen tekninen suojaaminen

Tiedonsiirto asiakkaan ja Rajobitin välillä on salattu SSL (Secure Socket Layer) teknologialla seuraavissa Rajobitin palveluissa: Internet-sivusto, ohjelmistorobotiikka-palvelu sekä mahdolliset digitaaliset yhteistyötilat.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot salataan tietoliikenteen osalta samalla tavalla kuin asiakkaan ja Rajobitin välinen tiedonsiirto edellä mainituissa palveluissa. Lisäksi nämä palvelut ovat salasanasuojattuja ja palvelun salasanat ovat ainoastaan Rajobitin tiedossa rajatuilla ihmisillä.

 

Rekistereiden hallinnollinen suojaaminen

Ainoastaan yksilöidyillä Rajobitin työntekijöillä ja Rajobitin toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin erikseen myönnettyjen käyttöoikeuksien perusteella. Erityisesti eri järjestelmien pääkäyttäjien käyttöoikeudet tarkistetaan säännöllisesti ja poistetaan kun käyttäjä ei niitä enää tarvitse. Rajobitiltä poistuneiden työntekijöiden käyttöoikeudet poistetaan työsuhteen päättyessä kaikista järjestelmistä.

 

Koko Rajobitin henkilöstöllä, ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä, on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkeen Rajobitin asiakas- ja henkilötietoon.

 

Vaitiolovelvollisuus on kirjattuna kolmansien osapuolien kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä Rajobitin työsopimuksiin.

 

Rekistereiden tietojen suojaaminen julkisissa pilvipalveluissa

Rajobitillä on käytössä julkisia pilvipalveluita, joista hankitaan palvelujen tuottamiseen teknistä alustapalvelua. Toisaalta niistä hankitaan myös ohjelmistoja palveluna, joissa käsitellään rekistereitä. Rajobit on varmistanut kaikkien käytössä olevien julkisten ohjelmistopalveluiden sekä muiden käytössä olevien pilvipalveluiden olevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa yhteensopivia 25.5.2018 mennessä.

 

Evästeiden käyttö

Rajobit.com -verkkosivuston vierailijoista voidaan kerätä tietoa ja sivustolla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivuston vierailijan päätelaitteelle. Rajobit voi käyttää evästeitä parantaaksemme sivustomme käyttökokemusta, arvioidaksemme käytettyä sisältöä ja tukeaksemme markkinointia. Evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymia, eikä niiden avulla voi saada tietoa yksittäisestä tunnistettavasta henkilöstä.

Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 

  • Käyttäjän IP-osoite
  • Vierailun kellonaika
  • Vieraillut sivut ja vierailun kesto
  • Käytetty selaintyyppi tai päätelaitteen käyttöjärjestelmä
  • Mistä käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen

 

Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi kohdennettuun mainontaan Googlen kumppanuusverkostossa. Käyttämällä Rajobitin internetsivuja, käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneelleen. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa käyttäjä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

 

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen 15-22 § mukaisesti oikeus:

 

  1. tarkastaa henkilötiedot
  2. tietojen oikaisemiseen
  3. tietojen poistamiseen
  4. käsittelyn rajoittamiseen
  5. siirtää tiedot järjestelmästä toiseen häntä koskeviin tietoihin, joita hänestä on tallennettu Rajobitin tietojärjestelmiin.

 

Joidenkin rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista rajoittaa jokin toinen pakottava lainsäädäntö, jonka perusteella Rajobitillä on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä perustellusti tietojen oikaisemisesta, poistamisesta, käsittelyn rajoittamisesta tai siirtämisestä järjestelmästä toiseen.

 

Niissä tilanteissa joissa rekisteröity haluaa tarkastaa tai muuttaa tietojaan, tulee rekisteröidyn tehdä tietojen tarkastus- tai muutospyyntö rekisterinpitäjälle ja rekisterinpitäjä huolehtii tietojen tarkastus- tai muutospyynnön toimeenpanon.

 

Tarkastus- ja muutospyynnössä tulee yksilöidä henkilötieto, jota halutaan tarkastaa ja antaa rekisterin nimi mitä pyyntö koskee. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: rekisteriseloste@rajobit.com. Rekisteröity voi käyttää henkilötietolain määräämää henkilötietoihin kohdistuvaa oikeuttaan maksuttomasti vain kerran vuodessa.

 

Tietosuojaloukkauksista ilmoittamisen käytännöt

Ilmoitus rekisteröidylle tehdään rekisterinpitäjän toimesta, jos tietosuojaloukkauksesta aiheutuu todennäköisesti korkea riski tämän oikeuksille ja vapauksille. Ilmoituksessa kerrotaan tietosuojaloukkauksen luonne sekä toimenpiteet, joihin on ryhdytty, lain edellyttämällä tavalla.

 

Ilmoitus tietoturvaviranomaiselle tehdään laissa määritellyn 72 h kuluessa ilmitulosta, mikäli tietosuojaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Ilmoituksessa kerrotaan tietosuojaloukkauksen luonne sekä toimenpiteet, joihin on ryhdytty, lain edellyttämällä tavalla.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rajobit kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sähköisissä palveluissaan ja muun asiakaskommunikaation yhteydessä. Muutokset voivat perustua lainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin ja niistä seuraavien vaatimusten toteuttamiseen.